หลักเกณฑ์ในการรับมรดก

หลักเกณฑ์ในการรับมรดก

  1. ถ้าผู้ตายมีคู่สมรส ต้องดูว่าทรัพย์สินนั้น เป็น สินส่วนตัวหรือสินสมรส ถ้าเป็นสินสมรส จะต้องแบ่งให้คู่สมรสครึ่งหนึ่งก่อน และ ส่วนที่เหลือเป็น “ทรัพย์มรดก” ที่จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม หรือ ผู้รับพินัยกรรม

  2. ถ้ามีพินัยกรรม ต้องดูว่าผู้ตายได้ยกทรัพย์มรดกให้แก่ผู้รับพินัยกรรมเท่าใด หากยกให้ทั้งหมด ทายาทโดยธรรมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดก แต่หากยกให้เพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือ จะนำมาแบ่งแก่ทายาทโดยธรรมตามลำดับ

  3. พิจรณาว่าใครบ้างที่เป็นทายาทโดยธรรม เพื่อที่จะทราบว่าใครบ้างที่เป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดก และได้รับใรสัดส่วนเท่าใด

  4. กรณีไม่มีทายาทโดยธรรม หรือ ผู้รับพินัยกรรม มรดกนั้นจะตกทอดแก่แผ่นดิน

ลำดับที่1 ผู้สืบสันดาน (บุตรชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัย)

ลำดับที่2 บิดามารดา (ชอบด้วยกฎหมาย)

ลำดับที่3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ตามสายโลหิต

ลำดับที่4 พี่น้องร่วมแต่บิดา หรือ มารดาเดียวกัน ตามสายโลหิต

ลำดับที่5 ปู่ ย่า ตา ยาย ชอบด้วยกฎหมาย

ลำดับที่6 ลุง ป้า น้า อา ตามสายโลหิต

ผู้รับพินัยกรรม

ผู้รับพินัยกรรม คือ บุคคลที่ผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ โดย อาจเป็น ญาติพี่น้อง หรือ บุคคลภายนอกก็ได้ และ อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลก็ได้

ผู้รับพินัยกรรม มีสิทธิได้รับมรดกก่อนทายาทโดยธรรมเสมอ

1.ถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ผู้รับพินัยกรรม ทายาทโดยธรรมก็จะไม่ได้รับมรดกเลย

2.ถ้าเจ้ามรดกยกให้เพียงบางส่วน ทายาทโดยธรรมก็จะได้รับ มรดกเฉพาะส่วนที่เหลือ

3.แต่ถ้าพินัยกรรมไม่สมบูรณ์ เช่น พินัยกรรมไม่ได้ลงลายมือชื่อ ผู้รับพินัยกรรมจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกนั้น

ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ

กฎหมายได้กำหนดลำดับญาติที่มีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังไว้ดังนี้

1.ผู้สืบสันดาน

2.บิดามารดา

3.พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

4.พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน

5.ปู่ ย่า ตา ยาย

6.ลุง ป้า น้า อา

หลักเกณฑ์

-ถ้าทายาทลำดับก่อนยังมีชีวิตอยู่ ทายาทลำดับหลังจะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดก ยกเว้น ลำดับที่1 และ2 สามารถรับมรดกร่วมกันได้ โดยได้รับมรดกในสัดส่วนที่เท่ากัน

-ถ้าทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันมีหลายคน แต่ละคนจะได้รับมรดกในสัดส่วนที่เท่ากัน

ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส

“คู่สมรส มรสิทธิรับมรดกเสมอ” แต่จะได้รับมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่า ต้องรับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมประเภทญาติในลำดับใด

   ประเภทญาติ                                     ส่วนแบ่งของคู่สมรส

1.ผู้สืบสันดาร                                        ได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน

2.บิดา มารดา                                        กึ่งหนึ่ง

3.พี่น้องร่วบิดามารดาเดียวกัน                 กึ่งหนึ่ง

4.พี่น้องร่วมแต่บิดา หรือ มารดาเดียวกัน   2ใน3

5.ปู่ ย่า ตา ยาย                                        2ใน3

6.ลุง ป้า น้า อา                                        ได้รับมรดกทั้งหมด

**กรณีมีทั้ง ลำดับที่1 และ2 ร่วมกัน คู่สมรสก็ได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน (หารกัน)

ตัวอย่างการคำนวณ

เจ้ามรดก มีที่ดิน24ไร่(สินสมรส) มีเงินสด120 ล้านบาท (สินส่วนตัว) และ รถยนต์1คัน (สินส่วนตัว) มีพินัยกรรมระบุว่ายกรถยนต์ และ เงินสดจำนวน 60ล้านบาท ให้หลาน สามารถแบ่งมรดกได้อย่างไร?

แบ่งมรดกได้ดังนี้….

ที่ดิน24ไร่                                เงินสด120ล้าน                                  รถยนต์

(สินสมรส)                                (สินส่วนตัว)                                   (สินส่วนตัว)

-แบ่งคู่สมรสกึ่งหนึ่ง=12ไร่          -หลานได้60ล้าน(พินัยกรรม)         -หลานได้ (พินัยกรรม)

ทรัพย์มรดกที่เหลือ

ที่ดิน12ไร่                                              เงินสด60ล้าน

-คู่สมรสได้2ไร่                                         -คู่สมรสได้10ล้าน

-บุตรทั้งสาม ได้ คนละ2ไร่                                 -บุตรทั้งสามได้ คนละ10ล้าน

-บิดา มารดา ได้ คนละ2ไร่                                – บิดา มารดา ได้คนละ10ล้าน

-พี่ น้อง ไม่มีสิทธิได้รับ                                       -พี่ น้อง ไม่มีสิทธิได้รับ

สรุปการรับมรดก

1.บิดา มารดา และบุตรทั้งสาม ได้รับที่ดินคนละ2ไร่ และมีเงินสด คนละ10ล้านบาท

2.คู่สมรส ได้รับที่ดิน14ไร่ และ เงินสด10ล้านบาท

3.หลาน ได้รับเงินสด60ล้านบาท และ รถยนต์1คัน

4.พี่และน้อง ไม่มีสิทธิได้รับมรดกเลย

ภาษีการรับมรดก

ภาษีการรับมรดก คือ ภาษีที่เก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาท แต่ละคนได้รับจากกองมรดก โดยที่ผู้รับมรดกเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

-ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดก

1.อสังหาริมทรัพย์

2.หลักทรัพย์ตามกฎหมาย

3.เงินฝาก

4.ยานพาหนะ

5.ทรัพย์สินทางการเงินตาม พ.ร.ฎ

ทั้ง5ข้อรวมกันมีมูลค่ากว่า100ล้านบาท (เสียจากส่วนที่เกิน100ล้านบาท)

**คิดจากมูลค่าที่ได้รับจากเจ้ามรดก แต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวกันหรือไม่ก็ตาม***

กรุงไทยแอกซ่า
แบรนด์ประกันอันดับ1 11ปีซ้อน
โทร0658232645 ไลน์ @thaiinsurance

Thai insurance
“เราดูแลใส่ใจคุณดุจญาติมิตร”
เราบริการรับปรึกษา วางแผนการเงิน วางแผนภาษี
โทร0658232645 ไลน์ @thaiinsurance