ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

เพราะเราเห็นความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จาก กรุงไทย-แอกซ่า

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การเตรียมความพร้อมด้วยสวัสดิการความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสำหรับองค์กรมืออาชีพ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงานของคุณ

สิทธิประโยชน์หลักประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

16-64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี

จำนวน

5 คนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครและช่องทางการชำระเงิน

  • ใบคำขอเอาประกันภัยชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้
  • สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก พนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด
  • ค่าเบี้ยประกันสามารถชำระเงินเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท กรุุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)”
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด)

คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง